-- publicidad --

Oposiciones Mossos d´Esquadra

MasterD
Consulta precio y condiciones sin compromiso

Programa

ModeloCurriculum ha seleccionado de entre 37 Oposiciones Oposiciones mossos ,este Oposiciones para ti. Imprescindible tener la NACIONALIDAD ESPAÑOLA para poder cursar la oposición y tener entre 18 y 65 años
Nivel de estudis necesaris: GE/GSE/ FPI y superiores

Las Oposiciones a Mossos d’Esquadra son semipresenciales y están dirigidas a aquellas personas que quieran formarse un futuro como Mossos.

Vols ser mosso d’esquadra? Superar les oposicions a mosso d’esquadra suposa aconseguir un feina fixa amb una remuneració d'aproximadament 2.000 €* al mes.

Estàs pensant de presentar-te a les oposicions de mosso? Et donem uns quants motius per fer-ho:

Han tingut lloc canvis importants pel que fa als requisits físics per aconseguir una plaça com a mosso d’esquadra. Ara només s’exigeix una alçada mínima d’1,65 metres per als homes i d’1,60 per a les dones. A més, en les proves físiques s’han suprimit els exercicis de flexió de braços i de tracció general. Aquesta és l’oportunitat que esperaves per aconseguir una plaça de mosso d’esquadra.

Informa’t ja com aconseguir un lloc de mosso d'esquadra en la propera convocatòria!

Requisitos

Requisitos generales
-Tenir la nacionalitat espanyola.
-Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent.
-Tenir 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa (65)
-No estar inclòs en el quadre d'exclusions mèdiques de la convocatòria.
-No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma i no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.
-Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
-Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents.

Temario


Objetivos


Duración


Precio

Consultar

Solicita información GRATIS sobre este curso

Seleccionar esta opción significa que aceptas la política de privacidad y las condiciones de uso de topformacion.com
-- publicidad --
Modelo Kassel
Modelo Vegas
Modelo Hexa
Modelo Route
Plantillas de CV PREMIUM